Обов’язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам здійснювалось відповідно до Постанови КМУ №751 від 04.10.2017р., до втрати неї чинності на підставі Постанови 1071 від 04.11.2020 року.

Страхувальники (клієнти) за цим видом страхування це – органи з оцінки відповідності та визнані незалежні організації, які претендують на призначення або вже призначені на проведення оцінки відповідності вимогам відповідного технічного регламенту.

Предметом договору обов’язкового страхування є майнові інтереси, які не суперечать закону і пов’язані з обов’язком страхувальника відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного провадження ним діяльності з оцінки відповідності.

Страховими ризиками є дія чи бездіяльність страхувальника, вчинена під час виконання ним завдань з оцінки відповідності в період дії договору обов’язкового страхування та внаслідок якої може бути заподіяна шкода третім особам.

Страховим випадком є подія, передбачена договором обов’язкового страхування, яка відбулась і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування третій особі. Страховим випадком відповідно до цих Порядку і правил є настання професійної відповідальності страхувальника за заподіяння третім особам шкоди внаслідок неналежного провадження ним в період дії договору обов’язкового страхування діяльності з оцінки відповідності. Факт настання страхового випадку встановлюється на підставі судового рішення, що набрало законної сили, або визнаної страхувальником та погодженої страховиком письмової вимоги (претензії) третьої особи. 

Умови страхування:

Страхова сума встановлюється за згодою сторін, але не може бути меншою 1000 – кратного розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня року, в якому укладається договір обов’язкового страхування. На 2022 рік страхова сума становитиме 2 481 000 грн.

Розмір страхового відшкодування становить:

1. на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку – 60 відсотків страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:

а) у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла) – 500 000 (п’ятсот тисяч) гривень;

б)  у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності – відповідно 350 000 (триста п’ятдесят тисяч), 250 000 (двісті п’ятдесят тисяч) і 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень;

в) за кожний день непрацездатності третьої особи – у розмірі 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більше ніж 100 000 (сто тисяч) гривень за весь час втрати працездатності;

2. на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб внаслідок настання страхового випадку – 40 відсотків страхової суми.

Якщо за одним страховим випадком суд визнав потерпілими кілька осіб, страховик виплачує страхове відшкодування пропорційно сумам, визначеним судом для відшкодування кожній потерпілій особі, або, якщо судом не визначено такі суми, – пропорційно кількості потерпілих третіх осіб

Страховий тариф: 0,03 (франшиза 1%) – 0,1% (франшиза 0%)
Страховий платіж на 2022 рік: 744,30 грн – 2 481,00 грн
Строк дії договору страхування – 1 рік

Замовте договір страхування:

Якщо Вам треба ознайомитись з договором страхування (які страхові ризики включені, за якими страховими випадками буде здійснюватись страхове відшкодування), напишіть, будь ласка, на email bilyk@isure.in.ua

Якщо Вам потрібна консультація без укладення договору страхування, приміром: по кодам для тендеру, або цінову пропозицію для кількості учасників тендера – дана послуга платна. Напишіть в чат – домовимось.