Предмет договору страхування відповідальності

Предметом Договору страхування відповідальності бухгалтера є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з відшкодуванням Страхувальником заподіяної ним шкоди майну третіх осіб  внаслідок здійснення Страхувальником в період дії Договору своєї професійної діяльності.

Професійна діяльність бухгалтера – надання на договірній основі послуг зі здійснення контролю та веденню бухгалтерського і податкового обліку третіх осіб (клієнтів Страхувальника), складанню бухгалтерської та податкової звітності, передбаченої чинним законодавством України. При цьому ведення  бухгалтерського і податкового обліку, а також складання бухгалтерської та податкової звітності здійснюється виключно на підставі первинних та податкових документів, наданих третьою особою (клієнтом Страхувальника).

За Договором застрахована професійна відповідальність Страхувальника,  така що обмежується помилковим діями або бездіяльністю бухгалтерів, які перебувають в період дії цього Договору у трудових відносинах зі Страхувальником. 

Третіми особами є особи, які знаходяться зі Страхувальником у договірних відносинах щодо здійснення бухгалтерського обслуговування, та майновим інтересам яких завдано шкоду, цивільну відповідальність за яку несе Страхувальник. Відповідальність Страховика обмежується положеннями договору на бухгалтерське обслуговування між Страхувальником та третьою особою (його клієнтом).

Страхові випадки

Страховим випадком за Договором страхування відповідальності бухгалтера є подія, яка відбулась, а саме законно визнаний відповідними державними органами, судом або Страхувальником (за погодженням зі Страховиком) факт настання відповідальності Страхувальника за шкоду, заподіяну майну, а також іншим майновим інтересам третіх осіб, внаслідок надання Страхувальником послуг для третіх осіб, які мають явні або приховані недоліки, як наслідок помилкових дій або бездіяльності Страхувальника в період дії Договору.

Помилкові дії або бездіяльність Страхувальника, що призвели до настання страхового випадку, мають трактуватись:

1) як здійснення помилок в реєстрації фактів господарської діяльності та в складанні зовнішньої бухгалтерської або податкової звітності (до податкових, статистичних, інших органів державної влади в сфері регулювання господарської діяльності третьої особи) внаслідок яких Страхувальник зазнав збитків у вигляді застосованих штрафних санкцій;

2) порушення передбачених законодавством України термінів подання зовнішньої бухгалтерської та податкової звітності до податкових, статистичних, інших органів державної влади внаслідок яких Страхувальник зазнав збитків у вигляді застосованих штрафних санкцій;

Подія, що визнається страховим випадком, має ознаки:

1) подія сталася внаслідок дії Страхувальника (Страхувальником або третьою особою має бути доведений причинно-наслідковий зв’язок між подією та професійною діяльністю Страхувальника);

2)  подія відбулась протягом строку дії цього Договору;

3)  подія призвела до встановленої згідно з договором на бухгалтерське обслуговування між Страхувальником та третьою особою (клієнтом Страхувальника) шкоди цій третій особі;

4) у зв’язку з подією Страхувальникові пред’явлені третіми особами майнові претензії або позови, заявлені у відповідності та на підставі норм чинного законодавства, що діють на території страхування (Україна, крім зони АТО), про відшкодування завданої Страхувальником шкоди (майнових збитків);

5) в діях Страхувальника, що призвели до виникнення події, відсутня груба необережність, а також свідомі, навмисні дії, що призвели до настання події);

Під грубою необережністю розуміється умисне, свідоме порушення Страхувальником вимог національних стандартів ведення бухгалтерського обліку та податкового законодавства України, а також діяльність працівника при відсутності підтверджених професійних знань та досвіду.

Виключення зі страхування відповідальності бухгалтера:

За Договором страхування професійної відповідальності бухгалтера не застрахована відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, що виникла внаслідок:

1)  виконання діяльності іншої, ніж професійна діяльність бухгалтера;

2) умисних незаконних дій Страхувальника та\або осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах відповідно до угод зі Страхувальником;

3) змови Страхувальника та третіх осіб;

4) дій стажиста Страхувальника;

5) відшкодуванням шкоди, завданої діями або бездіяльністю Страхувальника або особи, що перебуває зі Страхувальником у трудових відносинах, у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння;

6)  дій Страхувальника або осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах, за які відповідно до чинного законодавства України передбачена кримінальна відповідальність;

7) наявності особистої або матеріальної зацікавленості Страхувальника (особи, яка перебуває з ним у трудових відносинах) під час здійснення професійної діяльності;

8) дій (бездіяльності) третіх осіб, у тому числі замовника послуг Страхувальника, його представників чи інших осіб;

9) виникнення шкоди, що виникла внаслідок виконання розпоряджень, інструкцій або рекомендацій третьої особи; 

10) У будь-якому випадку не відшкодовуються збитки за позовами третіх осіб щодо подій, які сталися до початку дії Договору, або після закінчення строку його дії.

Не є страховим випадком та страхове відшкодування не виплачується за майновими претензіями або позовами третіх осіб:

1) якщо недоліки у наданні послуг є властивими для професійної діяльності Страхувальника та знаходяться в межах франшизи, визначеної в цьому Договорі;

2) якщо Страхувальник самостійно, без письмової згоди Страховика, визнав частково або повністю майнові претензії або позови, пред’явлені йому у зв’язку зі страховим випадком та відшкодував завдані збитки, а також взяв на себе будь-які зобов’язання з врегулювання таких претензій або вимог.

3) За Договором не відшкодовуються збитки за будь-які штрафи, пені, неустойки та інші фінансові та адміністративні санкції, пред’явлені Страхувальнику;

Страховик не відшкодовує збитки, що прямо чи  опосередковано, виникли в результаті:

1) електронної обробки даних при календарній зміні дат, включаючи  високосні роки;

2) вимог третіх осіб, щодо нанесення їм прямих матеріальних збитків внаслідок надання послуги Страхувальника у вигляді усних консультацій;

3) вимог третіх осіб щодо нанесення їм прямих матеріальних збитків внаслідок невиконання третіми особами рекомендацій Страхувальника наданих у вигляді письмових консультацій, рекомендацій, інструкцій.;

У будь-якому випадку дія Договору не поширюється на:

1) вимоги, що висуваються особами одна одній, відповідальність яких застрахована за одним Договором або висунуті будь-якою іншою особою, що прямо або побічно належить, контролюється або управляється Страхувальником або особою, що володіє, контролює або управляє Страхувальником;

2) вимоги членів родини Страхувальника, осіб, що перебувають з ним у трудових відносинах про відшкодування шкоди;

3) вимоги, що висуваються внаслідок настання відповідальності Страхувальника в результаті перевищення посадовими особами Страхувальника своїх повноважень;

4) вимоги щодо відшкодування шкоди, що є прямим або побічним наслідком:

4.1) бойових дій або військових заходів, інтервенції, ворожих дій армій інших держав (незалежно від того була оголошена війна або ні), революцій, дій озброєних формувань, повстань, громадських заворушень і страйків;

4.2) прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;

4.3) обставин непереборної сили;

5) вимоги щодо відшкодування упущеної вигоди та інших непрямих збитків, заподіяних третім особам, моральної шкоди, шкоди діловій репутації третьої особи.

6)  За Договором не застрахована відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну третім особам, якщо Страхувальник не має документів (сертифікати, свідоцтва, ліцензії),  які підтверджують та легалізують  кваліфікацію його працівників-бухгалтерів, або якщо термін дії таких документів закінчився до моменту настання страхового випадку, або вони були анульовані компетентними органами.

Страхувальник не має права визнавати частково або повністю майнові претензії або позови, пред’явлені йому у зв’язку зі страховим випадком та відшкодовувати завдані збитки, а також брати на себе будь-які зобов’язання з врегулювання таких претензій або вимог без письмово підтвердженої згоди на це Страховика. В разі самостійного рішення щодо зазначеної вимоги завдана Страхувальником шкода сплачується за його особистий рахунок і відшкодуванню не підлягає.

Умови страхування

Страхова сумаЛіміт виплат за одним страховий випадкомВартість договору страхування, грн на рік
100 00025 0002 500
100 00050 0004 000

Франшиза – 5000 грн

Оплата здійснюється разово.
Можливе індивідуальне погодження умов страхування, відповідно клієнт подає запит з умовами страхування, які його цікавлять.

На сайті працює чат – ви можете поставити питання напряму. Пишіть!